Major Machineries

Hydraulic Shearing Machine
Hydraulic Shearing machine  
  • 8mm x 3000mm
  • 10HP
  • Touch screen
 
 

Hydraulic Bending Machine
Hydraulic Bending machine  
  • 3mm x 3000mm
  • 10HP
  • Touch screen
 
 

Hydraulic Stretching Machine
Hydraulic Stretching Machine  
  • 15m long hydraulic stretching machine
 
 

TOP